Zákon č. 339/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do30.04.2004
Účinnosť od 01.01.2000 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.