Zákon č. 336/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 143/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2002
Zrušený 431/2002 Z. z.