Vyhláška č. 334/1999 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní na rok 2000

Čiastka 142/1999
Platnosť od 15.12.1999 do31.12.2001
Účinnosť od 15.12.1999 do31.12.2001
Zrušený 470/2001 Z. z.

OBSAH