Oznámenie č. 327/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Druhého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach

Čiastka 138/1999
Platnosť od 06.12.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 8 Druhý opčný protokol nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 22. septembra 1999.