Oznámenie č. 323/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o včasnom oznamovaní jadrovej havárie, o výmene informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením

Čiastka 137/1999
Platnosť od 04.12.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 1999 na základe článku 12.