Zákon č. 319/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.

Čiastka 136/1999
Platnosť od 04.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000

319

ZÁKON

zo 4. novembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

2. V § 3 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,“.

3. V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),“.

4. V § 3 ods. 1 písmeno f) znie:

f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami,6) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Vyhláška FMV č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.

5. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.“.

6. V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“.

7. V § 7 písmeno c) znie:

c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,“.

8. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „[§ 4 ods. 1 písm. f)]“ nahrádzajú slovami „[§ 3 ods. 1 písm. f)]“.

9. V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:

c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,9)“.

10. V § 8 ods. 1 písmeno d) znie:

d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,9)“.

11. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá podľa § 24 ods. 4.“.

12. V § 9 ods. 1 písm. b) sa za slová „podľa § 10 ods. 1,“ vkladajú slová „alebo ak ide o hľadanú osobu,“.

13. V § 9 ods. 2 sa slová „policajného zboru“ nahrádzajú slovami „obecnej polície“.

14. V § 10 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju zamestnanec obecnej polície predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia. Na účel predvedenia môže zamestnanec obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.

(3) Zamestnanec obecnej polície po predvedení osoby

a) bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,

b) ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie; inak osobu ihneď prepustí.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.

15. V § 10 sa v novooznačenom odseku 6 slová „odseku 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“.

16. V § 10 sa v novooznačenom odseku 8 slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

17. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo môže súvisieť s trestným činom,9) alebo ak ide o vec hľadanú podľa § 24 ods. 4.“.

18. § 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak odpadnú dôvody na postup podľa odseku 3 druhej vety, zamestnanec obecnej polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí; inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.“.

19. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.“.

20. V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) predviedol osobu (§ 9 a 10), ktorá kladie aktívny odpor.“.

21. V § 14 ods. 2 sa slová „aby zadržal osobu,9) ktorá“ nahrádzajú slovami „ak osoba“.

22. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

(1) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami,6) a ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať.

(2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo zamestnanca obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.“.

23. § 19 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.

(5) Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby

a) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,

b) obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,

c) zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,

d) zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,

e) zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.“.

24. V § 21 ods. 3 sa slovo „príslušníka“ nahrádza slovom „zamestnanca“.

25. V § 22 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá text, ktorý znie:

„Označenie so slovami „obecná polícia“ je umiestnené 50 mm pod švom ľavého rukáva v polkruhovom tvare; výška písma je 10 mm, šírka označenia je 20 mm a priemer je 100 mm. Znak obecnej polície je umiestnený na ľavom rukáve rovnošaty, horný okraj je 100 mm od švu ľavého rukáva a znak obce alebo erb mesta má priemer 100 mm; znak obce alebo erb mesta je vysoký minimálne 30 mm, ostatné rozmery sa riadia podľa heraldických pravidiel konkrétneho znaku obce alebo erbu mesta. Okolo znaku obce alebo erbu mesta je kruhopis s nápisom „obecná polícia (názov obce)“, veľkosť písma je minimálne 5 mm. Odznak obecnej polície je umiestnený nad ľavým vreckom košele so zameraním na stred vrecka tak, aby spodný okraj odznaku bol 20 mm nad vreckom. Odznak musí obsahovať znak obce alebo erb mesta, nápis „obecná polícia (názov obce)“ a identifikačné číslo zamestnanca obecnej polície, vysoké minimálne 3 mm.“.

26. V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Rovnošata sa môže používať aj pri slávnostných príležitostiach, ak tak rozhodne starosta obce.“.

27. Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie pobytu občanov17) Slovenskej republiky a z registra obyvateľov Slovenskej republiky17) pri plnení úloh podľa tohto zákona na účel zistenia totožnosti tieto údaje:

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresu trvalého a prechodného pobytu.

(3) Obecná polícia je oprávnená požadovať z evidencie motorových vozidiel pri plnení úloh podľa tohto zákona na účel zistenia držiteľa motorového a prípojného vozidla tieto údaje:

a) meno a priezvisko držiteľa,

b) rodné číslo držiteľa,

c) adresu trvalého a prechodného pobytu držiteľa.

(4) Obecná polícia na požiadanie obdrží od príslušného orgánu štátnej správy zoznam hľadaných osôb, zoznam hľadaných vecí a zoznam motorových vozidiel.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:

16) § 74 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

17) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.“.

28. § 25 vrátane nadpisu znie:

„Odborná spôsobilosť a odborná príprava zamestnancov obecnej polície

§ 25

(1) Zamestnanec obecnej polície môže plniť úlohy obecnej polície iba vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie a získal odbornú spôsobilosť.

(2) Odbornú spôsobilosť zamestnanec obecnej polície preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru po absolvovaní odbornej prípravy. Náklady na skúšku a odbornú prípravu hradí obec.

(3) Odbornú spôsobilosť spĺňa aj ten zamestnanec obecnej polície, ktorý získal vzdelanie v študijných odboroch bezpečnostných služieb na strednej škole alebo na vysokej škole.

(4) Podrobnosti o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a o ustanovení a zložení odborných komisií ustanoví nariadenie vlády.“.

29. § 26 znie:

㤠26

(1) Odbornú prípravu zamestnancov obecnej polície zabezpečuje obec.

(2) Policajný zbor na žiadosť obce vykoná odbornú prípravu zamestnancov obecnej polície za úhradu nákladov.“.

30. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Prechodné ustanovenia

Zamestnanec obecnej polície, ktorý nemá úplné stredné vzdelanie (§ 25 ods. 1) alebo nemá požadovanú odbornú spôsobilosť (§ 25 ods. 2 a 3), môže plniť úlohy obecnej polície podľa tohto zákona najneskôr do 30. júna 2003.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.