Zákon č. 319/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.

Čiastka 136/1999
Platnosť od 04.12.1999
Účinnosť od 01.01.2000