Oznámenie č. 296/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 124/1999
Platnosť od 13.11.1999 do14.07.2001
Zrušený 265/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

296

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.

opatrenie z 29. októbra 1999 č. 54/1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorými sú rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky okrem rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a usmerňuje správcov majetku pri nakladaní s majetkom štátu.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 313/1997 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 54/1999 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na krajských riaditeľstvách Policajného zboru.