Oznámenie č. 296/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Čiastka 124/1999
Platnosť od 13.11.1999 do14.07.2001
Zrušený 265/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.