Vyhláška č. 29/1999 Z. z.Vyhláška úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení

Čiastka 13/1999
Platnosť od 19.02.1999 do30.11.2004
Účinnosť od 01.03.1999 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.