Oznámenie č. 278/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o úľavách pri pohraničnom vybavovaní v železničnej, cestnej a lodnej doprave zriadením predsunutého pracoviska pre pohraničné vybavovanie na železničnej stanici Bratislava-Petržalka

Čiastka 118/1999
Platnosť od 05.11.1999 do30.04.2004
Zrušený 332/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola podpísaná, t. j. 1. augusta 1999, na základe článku 5 ods. 1.