276

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 1998 bola v Nikózii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť 7. júla 1999 na základe článku 24.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944,

želajúc si uzavrieť Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o leteckých dopravných službách (ďalej len „dohoda“) na účely zavedenia leteckých dopravných služieb medzi územiami svojich štátov a mimo nich,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

(1) Na účely tejto dohody, ak kontext nevyžaduje iné,

a) pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane všetkých dodatkov schválených podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny v dodatkoch alebo v Dohovore podľa jeho článkov 90 a 94, ak tieto dodatky alebo zmeny nadobudli platnosť po ratifikácii oboma zmluvnými stranami,

b) pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade vlády Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií a v prípade vlády Cyperskej republiky ministra spojov a prác alebo v oboch prípadoch ľubovoľnú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený plniť funkcie vyplývajúce z právomocí uvedených vládnych orgánov civilného letectva,

c) pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená v súlade s článkom 4 tejto dohody,

d) pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich a nákladu, a podmienky, za akých tieto ceny platia, vrátane cien a podmienok za sprostredkovateľské a iné doplnkové služby, ale s výnimkou podmienok a úhrad za prevoz pošty,

e) pojem „územie“ vo vzťahu k štátu má význam uvedený v článku 2 Dohovoru,

f) pojmy „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“ a „zastavenie nie na účel leteckej dopravnej služby“ majú význam určený v článku 96 Dohovoru,

g) pojem „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy a akékoľvek zmeny dohody a jej príloh.

(2) Názvy článkov tejto dohody v žiadnom prípade neobmedzujú alebo nerozširujú význam ktoréhokoľvek z jej ustanovení.

Článok 2

Použiteľnosť Chicagského dohovoru

Ustanovenia tejto dohody podliehajú ustanoveniam Dohovoru, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 3

Udelenie práv

(1) Každá zmluvná strana zaručí druhej zmluvnej strane práva určené v tejto dohode na účely zavedenia a poskytovania pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na určených trasách, ktoré sú uvedené v prílohe Plán trás tejto dohody. Tieto služby a trasy sa ďalej označujú ako „dohodnuté služby“ a „určené trasy“.

(2) Každá letecká spoločnosť určená zmluvnou stranou bude mať pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách tieto práva:

a) prelietať bez pristátia ponad územie štátu druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na tomto území z dôvodov, ktoré nie sú spojené s leteckou dopravnou službou, a

c) pristávať na tomto území v bodoch určených v Pláne trás uvedenom v prílohe tejto dohody na účely vyloženia cestujúcich, tovaru a pošty a ich prijatia na palubu.

(3) Žiadne z ustanovení odsekov 1 a 2 nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany brať na palubu na území štátu druhej zmluvnej strany cestujúcich, náklad alebo poštu za úhradu alebo formou prenájmu na účely prepravy medzi bodmi na území štátu tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 4

Určenie leteckej spoločnosti

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť písomnou formou druhej zmluvnej strane jednu leteckú spoločnosť na účely poskytovania dohodnutých služieb na určených trasách.

(2) Po prijatí takého oznámenia vládne orgány civilného letectva štátu druhej zmluvnej strany bez odkladu vydajú v súlade s ustanoveniami odseku 3 a článku 5 ods. 1 určenej leteckej spoločnosti príslušné prevádzkové povolenie.

(3) Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, aby preukázala, že je spôsobilá plniť podmienky určené zákonmi a inými právnymi predpismi, na základe ktorých tieto spoločnosti obvykle postupujú pri poskytovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb, v súlade s ustanoveniami Dohovoru.

(4) Po určení leteckej spoločnosti a po prijatí prevádzkového povolenia môže určená letecká spoločnosť kedykoľvek začať poskytovať dohodnuté služby za predpokladu, že pre tieto služby platia tarify, ktoré boli stanovené v súlade s článkom 16 tejto dohody.

Článok 5

Odmietnutie, zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia

(1) Každá zmluvná strana má právo odmietnuť udeliť alebo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 3 ods. 2 tejto dohody určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany alebo uložiť jej také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní takých práv, ak

a) nie je presvedčená o tom, že prevažná väčšina majetku a efektívna kontrola uvedenej leteckej spoločnosti je prevedená na zmluvnú stranu, ktorá leteckú spoločnosť určila alebo na štátnych príslušníkov tejto zmluvnej strany,

b) letecká spoločnosť nedodržiava zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany poskytujúcej tieto práva,

c) letecká spoločnosť iným spôsobom nedodržiava podmienky stanovené touto dohodou.

(2) Ak okamžité zrušenie práv, ich pozastavenie alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 nie je z hľadiska predchádzania ďalšiemu porušovaniu zákonov alebo iných právnych predpisov nevyhnutné, bude sa takéto právo uplatňovať len po konzultácii s druhou zmluvnou stranou.

(3) Ak jedna zo zmluvných strán bude postupovať v súlade s týmto článkom, práva druhej zmluvnej strany uvedené v článku 19 nebudú týmto dotknuté.

Článok 6

Poplatky

Poplatky vyberané jednou zmluvnou stranou za použitie letísk a iných leteckých zariadení lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany nebudú vyššie ako poplatky, ktoré platia jej domáce lietadlá za podobné medzinárodné letecké dopravné služby.

Článok 7

Oslobodenie od ciel a iných platieb

(1) Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúcej medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj zásoby paliva, mazacie oleje, iné spotrebné technické zásoby, náhradné dielce, obvyklé palubné zariadenie, zásoby lietadla vrátane potravín, nápojov a tabakových výrobkov budú pri prílete na územie alebo odlete z územia štátu druhej zmluvnej strany na základe reciprocity oslobodené od ciel a daní, inšpekčných a iných platieb za predpokladu, že tieto zariadenia a zásoby zostanú na palube lietadla dovtedy, kým nebudú opäť vyvezené alebo použité, alebo spotrebované takýmto lietadlom počas letu ponad týmto územím.

(2) Na základe reciprocity budú od dovozných ciel a daní oslobodené aj zásoby leteniek, konosamenty a etikety na batožinu, všetky vytlačené materiály s názvom a emblémom leteckej spoločnosti dovážané na územie štátu jednej zmluvnej strany určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany alebo jej zástupcami, určené výlučne pre obsluhu jej lietadla a cestujúcich.

(3) Obvyklé palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré sa nachádzajú na palube lietadla štátu jednej zmluvnej strany, možno vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov štátu tejto druhej zmluvnej strany.

(4) S výnimkou poplatkov vzťahujúcich sa na vykonávané služby sa od týchto ciel, daní a platieb oslobodzujú

a) zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré nepresahujú limity určené orgánmi štátu uvedenej zmluvnej strany a sú určené na spotrebu na palube odlietajúceho lietadla štátu druhej zmluvnej strany, ktoré poskytuje medzinárodné letecké dopravné služby,

b) náhradné dielce dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby alebo opravy lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

(5) Na materiály uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 sa môže uvaliť colný dohľad alebo kontrola, až pokiaľ nebudú opätovne vyvezené alebo sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.

Článok 8

Princípy poskytovania dohodnutých služieb

(1) Určeným leteckým spoločnostiam štátov oboch zmluvných strán sa poskytnú spravodlivé a rovnaké podmienky na prevádzku dohodnutých služieb na určených trasách.

(2) Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nespôsobila ujmu leteckým službám, ktoré zabezpečuje táto druhá letecká spoločnosť na tých istých trasách alebo na ich úsekoch.

(3) Prvotným cieľom dohodnutých služieb, ktoré zabezpečujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, je zabezpečovanie kapacity, ktorá by pri primeranom zaťažení zodpovedala súčasným a reálne predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty medzi územiami štátov obidvoch zmluvných strán. Preprava cestujúcich a nákladu vrátane pošty naloženej na palubu a vyloženej v bodoch na určených trasách na územiach štátov iných ako tých, čo určili letecké spoločnosti, sa bude zabezpečovať v súlade so všeobecnými princípmi tak, že táto kapacita bude súvisieť s

a) požiadavkami na prepravu na územie a z územia štátu zmluvnej strany, ktorá určila leteckú spoločnosť,

b) požiadavkami na prepravu takého územia, ponad ktoré letecká spoločnosť prelieta, po zohľadnení iných dopravných služieb zabezpečovaných leteckými spoločnosťami štátov, ktoré sa na tomto území nachádzajú,

c) požiadavkami vyplývajúcimi z prevádzky leteckej spoločnosti.

4) Aby sa k leteckým spoločnostiam pristupovalo spravodlivo a rovnako, periodicita poskytovaných služieb a ich kapacita, ako aj letové poriadky budú podliehať schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva oboch zmluvných strán. Túto požiadavku treba splniť aj v prípade akejkoľvek zmeny dohodnutých služieb.

(5) Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa budú snažiť, ak to bude potrebné, dosiahnuť uspokojivý režim týkajúci sa letových rozpisov, kapacity a frekvencií.

Článok 9

Odsúhlasovanie letových poriadkov

Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany predloží vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany najneskôr šesťdesiat (60) dní vopred na schválenie letové poriadky dohodnutých služieb. Tieto letové poriadky budú špecifikovať druh služby a typ lietadla, ktoré sa má používať, frekvenciu letov a iné relevantné informácie. To isté sa bude vzťahovať aj na akékoľvek neskoršie zmeny. V osobitných prípadoch možno túto lehotu skrátiť so súhlasom vládnych orgánov civilného letectva.

Článok 10

Poskytovanie štatistických údajov

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú na žiadosť vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany také informácie a štatistické údaje, ktoré sa týkajú dopravy vykonávanej v rámci dohodnutých služieb jej určenými leteckými spoločnosťami na území štátu druhej zmluvnej strany, aké obvykle určená letecká spoločnosť pripravuje a predkladá svojim domácim vládnym orgánom civilného letectva. Tieto údaje musia obsahovať podrobné informácie o kapacite, trasách, východiskových a cieľových bodoch dopravy.

Poskytovanie akýchkoľvek iných doplňujúcich štatistických údajov o doprave, ktoré by vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany požadovali od vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany, bude podliehať vzájomným konzultáciám a dohode medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 11

Použiteľnosť zákonov a iných právnych predpisov

(1) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany platia pre navigáciu a prevádzku lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany pri jeho prílete, pobyte a odlete z územia štátu prvej zmluvnej strany.

(2) Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt a odlet cestujúcich, posádky, nákladu alebo pošty z územia jej štátu, ako sú formality týkajúce sa vstupu, odchodu, emigrácie, imigrácie, cla, meny, zdravia a karantény, platia pre cestujúcich, posádku, náklad a poštu prepravovanú lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany až do opustenia územia jej štátu.

Článok 12

Prevod príjmov

(1) Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo voľného prevodu prebytku príjmov nad výdavkami získaného touto leteckou spoločnosťou na území štátu druhej zmluvnej strany za prepravu cestujúcich, pošty a nákladu v súlade s devízovými predpismi štátu tej zmluvnej strany, na území ktorej bol príjem nadobudnutý.

(2) Ak jedna zmluvná strana obmedzí prevod prebytku príjmov nad výdavkami určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, má táto právo prijať recipročné obmedzenia pre určenú leteckú spoločnosť štátu tejto zmluvnej strany.

Článok 13

Uznanie osvedčení a licencií

Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, počas ich platnosti uzná za platné aj druhá zmluvná strana na účely poskytovania dohodnutých služieb na určených trasách, ak takéto osvedčenia a licencie boli vydané alebo uznané za platné v súlade s ustanoveniami Dohovoru. Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo odmietnuť uznať v prípade preletu ponad územie jej štátu platnosť osvedčení o kvalifikácii a licencií, ktoré udelila jej štátnym príslušníkom druhá zmluvá strana.

Článok 14

Obchodné zastúpenie leteckej spoločnosti

(1) Určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany má právo, v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa vstupu, pobytu a zamestnávania cudzincov, priviesť a zamestnávať na území jej štátu svoj vlastný riadiaci, technický a prevádzkový personál a iných odborníkov potrebných na poskytovanie leteckých dopravných služieb.

(2) Pozemné manipulačné činnosti každej leteckej spoločnosti sa budú vykonávať v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Každá zmluvná strana zaručí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany právo predávať na území jej štátu služby leteckej prepravy priamo alebo podľa úvahy leteckej spoločnosti prostredníctvom zástupcov.

Článok 15

Bezpečnosť leteckej dopravy

(1) V súlade s právami a záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že ich vzájomné záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov, ktoré sú v súlade s medzinárodným právom, budú zmluvné strany predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988.

(2) Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku pomoc nevyhnutnú na zabránenie nezákonnému zmocneniu sa civilného lietadla a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a zariadení na leteckú navigáciu a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti civilného letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva ako Dodatok k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, do tej miery, do akej sú také bezpečnostné opatrenia pre zmluvné strany prijateľné. Budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

(4) Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o bezpečnosti letectva uvedených v odseku 3, požadovaných druhou zmluvnou stranou pri vstupe, odchode alebo počas zotrvania na území štátu druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana zaručí, že na území jej štátu sa efektívne použijú príslušné opatrenia na ochranu lietadla a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádky, príručnej batožiny, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred nastupovaním alebo nakladaním a počas neho. Každá zmluvná strana vyjde v ústrety akýmkoľvek požiadavkám druhej zmluvnej strany na osobitné bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.

(5) Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takého lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo zariadení na leteckú navigáciu, budú si zmluvné strany navzájom pomáhať uľahčením komunikácie a pomocou iných vhodných opatrení určených na rýchle odstránenie takéhoto incidentu alebo hrozby.

Článok 16

Tarify

(1) Tarify účtované leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán za dohodnuté služby sa stanovia na primeranej úrovni, berúc do úvahy všetky činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk, charakter služby a tarify ostatných leteckých spoločností poskytujúcich pravidelné letecké dopravné služby na tej istej trase alebo na jej úseku.

(2) Tarify uvedené v odseku 1 dohodnú, ak je to možné, určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán po konzultácii s inými leteckými spoločnosťami poskytujúcimi služby na tej istej trase alebo na jej úseku a takú dohodu majú, ak to bude možné, dosiahnuť podľa postupov na vypracovanie taríf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov.

(3) Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán najneskôr šesťdesiat (60) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. Vzájomnou dohodou uvedených orgánov možno v osobitných prípadoch túto lehotu skrátiť.

(4) Schválenie sa udeľuje v čo najkratšom čase. Ak žiadny z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril svoj nesúhlas do tridsiatich (30) dní od dátumu ich predloženia, v súlade s odsekom 3 sa tieto tarify považujú za schválené. V prípade, že sa lehota podľa odseku 3 skrátila, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota, v ktorej je potrebné oznámiť nesúhlas, bude kratšia ako tridsať (30) dní.

(5) Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa odseku 2 alebo ak v lehote podľa odseku 4 jeden vládny orgán civilného letectva oznámi druhému vládnemu orgánu civilného letectva svoj nesúhlas s tarifami dohodnutými v súlade s ustanoveniami odseku 2, vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán sa po konzultácii s vládnymi orgánmi civilného letectva tretieho štátu alebo ktorýmkoľvek orgánom, ktorého rada by mohla byť užitočná, budú snažiť dosiahnuť určenie taríf vzájomnou dohodou.

(6) Ak sa vládne orgány civilného letectva nemôžu dohodnúť na predloženej tarife podľa odseku 3 alebo na určení tarify podľa odseku 5, spor sa bude riešiť podľa ustanovení článku 20 tejto dohody.

(7) Tarify určené v súlade s ustanoveniami tohto článku budú platiť dovtedy, dokedy nebudú určené nové tarify.

Článok 17

Konzultácie a zmeny

(1) V duchu úzkej spolupráce budú zmluvné strany alebo ich vládne orgány civilného letectva v nepravidelných intervaloch navzájom prerokúvať uplatňovanie a dodržiavanie ustanovení tejto dohody a jej príloh.

(2) Ak ktorákoľvek zmluvná strana považuje za potrebné zmeniť niektoré z ustanovení tejto dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie. Takéto konzultácie sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní od dátumu prijatia žiadosti. Každá takto odsúhlasená zmena nadobudne platnosť po jej potvrdení výmenou diplomatických nót, že sa skončili vnútroštátne alebo inak požadované postupy.

(3) Zmeny týkajúce sa iba ustanovení tejto dohody, nie však ustanovení prílohy, schváli každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi jej štátu.

(4) Zmeny týkajúce sa iba ustanovení prílohy môžu schvaľovať vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán. Také zmeny nadobudnú platnosť ihneď po ich schválení oboma vládnymi orgánmi civilného letectva.

Článok 18

Súlad s mnohostrannými dohodami

Túto dohodu a jej prílohy možno zmeniť tak, aby boli v súlade s akoukoľvek mnohostrannou dohodou, ktorá sa pre zmluvné strany môže stať záväznou.

Článok 19

Vypovedanie dohody

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek písomne oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Také oznámenie sa súčasne odošle aj Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

(2) V takom prípade dohoda stráca platnosť uplynutím dvanástich (12) mesiacov od dátumu prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ oznámenie nebude na základe vzájomnej dohody odvolané pred uplynutím danej lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, potom sa toto oznámenie pokladá za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa jeho prijatia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.

Článok 20

Urovnanie sporov

(1) Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody, zmluvné strany sa predovšetkým vynasnažia urovnať ho priamymi rokovaniami.

(2) Ak zmluvné strany neurovnajú spor priamymi rokovaniami, môžu sa dohodnúť, že postúpia spor na rozhodnutie niektorej inej osobe alebo orgánu. Ak sa tak nedohodnú, môžu spor na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany postúpiť rozhodcovskému orgánu pozostávajúcemu z troch členov, pričom po jednom členovi vymenuje každá zmluvná strana a títo dvaja potom vymenujú tretieho člena. Každá zmluvná strana musí vymenovať sudcu do šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jej bolo diplomatickou cestou doručené oznámenie druhej zmluvnej strany o úmysle predložiť spor rozhodcovskému orgánu a tretí sudca musí byť vymenovaný v lehote nasledujúcich šesťdesiatich (60) dní. Ak v určenej lehote niektorá zmluvná strana nevymenuje svojho sudcu alebo nebude určený tretí sudca, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva, aby vymenoval člena alebo členov rozhodcovského orgánu. V takom prípade bude tretím členom príslušník tretieho štátu a bude mať funkciu predsedu rozhodcovského orgánu.

(3) Zmluvné strany splnia akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude prijaté v súlade s odsekom 2.

(4) Na výdavkoch súvisiacich s rozhodcovským konaním sa budú obe zmluvné strany podieľať rovnako.

Článok 21

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Článok 22

Príloha

Príloha k tejto dohode sa považuje za súčasť dohody a všetky odkazy na ňu sa budú vzťahovať aj na prílohu, ak nie je stanovené inak.

Článok 23

Zrušenie doterajšej dohody

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu k Slovenskej republike a Cyperskej republike skončí platnosť Dohody o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou, podpísanej 13. novembra 1967.

Článok 24

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny diplomatických nót, v ktorých si zmluvné strany navzájom oznámia, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch origináloch, každý v slovenskom, gréckom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto dohodu.

Dané v Nikózii 13. októbra 1998.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Leontios Ierodiakonou v. r.

PRÍLOHA

PLÁN TRÁS

PLÁN I

1. Trasy, na ktorých bude poskytovať letecké dopravné služby určená letecká spoločnosť Slovenskej republiky:

Z Do Medziľahlé body Body za

Body na Larnaka a/alebo Budú určené Budú určené

Slovensku Paphos neskôr neskôr

PLÁN II

2. Trasy, na ktorých bude poskytovať letecké dopravné služby určená letecká spoločnosť Cyperskej republiky:

Z Do Medziľahlé body Body za

Body na Všetky body Budú určené Budú určené

Cypre na Slovensku neskôr neskôr

3. Žiadna zmluvná strana nemá prepravné právo 5. slobody medzi medziľahlými bodmi alebo bodmi za územiami ich štátov a územím štátu druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.