Zákon č. 269/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 115/1999
Platnosť od 29.10.1999 do30.06.2002
Účinnosť od 01.01.2000 do30.06.2002
Zrušený 321/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 1 odseku 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2000.