Zákon č. 263/1999 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 557/2001 Z. z., 575/2001 Z. z.(nepriamo), 530/2002 Z. z.)

Čiastka 112/1999
Platnosť od 26.10.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 24 ods. 3 a § 57 ods. 1, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002