Zákon č. 260/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Čiastka 111/1999
Platnosť od 20.10.1999
Účinnosť od 01.11.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1999 Aktuálne znenie