Oznámenie č. 251/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prístupe Slovinskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 107/1999
Platnosť od 07.10.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 31. marca 1999 na základe článku 11 ods. 1.