Oznámenie č. 25/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Rozhodnutí č. 1/98 Asociačnej rady Pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na strane druhej

Čiastka 12/1999
Platnosť od 13.02.1999
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. apríla 1998 v súlade s článkom 3.