Vyhláška č. 246/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o dokumentácii jadrových zariadení pri ich vyraďovaní z prevádzky

Čiastka 104/1999
Platnosť od 30.09.1999 do30.11.2004
Účinnosť od 01.10.1999 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.