Zákon č. 242/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

Čiastka 103/1999
Platnosť od 29.09.1999
Účinnosť od 01.10.1999