Oznámenie č. 240/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o ochrane nárokov pracovníkov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa č. 173 z roku 1992

Čiastka 102/1999
Platnosť od 25.09.1999
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 8. júna 1995 v súlade s článkom 16 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 24. septembra 1999 v súlade s článkom 16 ods. 3.

Pôvodný predpis

25.09.1999