Oznámenie č. 236/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku

Čiastka 100/1999
Platnosť od 21.09.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót, t. j. 8. apríla 1999, na základe článku 11.