Zákon č. 232/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 98/1999
Platnosť od 15.09.1999
Účinnosť od 15.09.1999