Oznámenie č. 23/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 10/1999
Platnosť od 06.02.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. augusta 1998 na základe článku 11.

23

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1998 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.

Dohoda nadobudla platnosť 7. augusta 1998 na základe článku 11.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 8. júna 1972 v Moskve (vyhláška č. 126/1973 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci
v oblasti cestovného ruchu

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ruskej federácie (ďalej len „zmluvné strany“),

prijímajúc ustanovenia Manilskej deklarácie o svetovom cestovnom ruchu (1980) a základné princípy Haagskej deklarácie o cestovnom ruchu (1989),

vyjadrujúc želanie napomáhať rozšírenie priateľských vzťahov medzi národmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie, lepšie zoznámenie sa s históriou a kultúrnym dedičstvom oboch krajín,

uvedomujúc si význam cestovného ruchu pre vzájomné pochopenie, vyjadrenie dobrej vôle a upevnenie vzťahov medzi národmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v súlade s touto dohodou, so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré podpísali Slovenská republika i Ruská federácia, upevňovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu na základe rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti.

Článok 2

Zmluvné strany budú pomáhať štátnym správam zmluvných strán pre cestovný ruch v ich činnosti pri nadviazaní a rozvoji spolupráce medzi slovenskými a ruskými asociáciami, organizáciami, podnikmi a spoločnosťami pre cestovný ruch, ktoré sa zúčastňujú na rozvoji medzinárodného cestovného ruchu, investujú do sféry cestovného ruchu a organizujú spoločné podnikanie s cieľom poskytovania služieb turistom.

Článok 3

Zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi sa budú usilovať o zjednodušenie pohraničných, colných a iných podmienok súvisiacich s uskutočňovaním turistickej výmeny medzi štátmi zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú vzájomne podporovať tak organizovaný skupinový, ako aj individuálny cestovný ruch vrátane výmeny špecializovaných skupín s cieľom návštevy športových podujatí, hudobných a divadelných festivalov, ako aj výstav, sympózií a kongresov konaných s tematikou cestovného ruchu.

Článok 5

Zmluvné strany budú napomáhať výmenu štatistických a iných informácií medzi štátnymi správami zmluvných strán pre cestovný ruch vrátane informácií v oblasti:

- zákonodarných a iných normatívnych aktov, ktoré regulujú činnosť cestovného ruchu v štátoch zmluvných strán,

- právnych predpisov týkajúcich sa ochrany prírodného bohatstva a kultúrnych pamiatok, ktoré sú turistickými pamätihodnosťami,

- možností cestovného ruchu svojich krajín,

- skúseností z riadenia hotelových a iných ubytovacích zariadení,

- iných spravodajsko-informačných a propagačných materiálov o cestovnom ruchu.

Článok 6

Zmluvné strany si budú navzájom pomáhať v oblasti vzdelávania v cestovnom ruchu, pri výmene vedeckých pracovníkov a novinárov, ktorí sa špecializujú na otázky cestovného ruchu, a budú podporovať všestranné kontakty a spoluprácu výskumných organizácií v oblasti cestovného ruchu na území Slovenskej republiky a Ruskej federácie.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v rámci Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) a iných medzinárodných organizácií pre cestovný ruch.

Článok 8

Zmluvné strany zabezpečia vzájomnú výmenu informácií o platných vnútroštátnych právnych predpisoch upravujúcich podmienky vstupu, pobytu a vycestovania turistov štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Zmluvné strany budú pomáhať štátnym správam zmluvných strán pre cestovný ruch pri otváraní oficiálnych zastupiteľstiev pre cestovný ruch na území štátu druhej zmluvnej strany.

Otázky spojené s otvorením a činnosťou zastupiteľstiev sa dohodnú medzi orgánmi štátnej správy zmluvných strán pre cestovný ruch v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu sídla zastupiteľstva.

Článok 10

Štátne správy zmluvných strán pre cestovný ruch vytvoria Zmiešanú komisiu pre cestovný ruch, ktorá bude koordinovať a kontrolovať plnenie tejto dohody, vypracúvať návrhy a programy na jej plnenie a prijímať spoločné rozhodnutia v záujme rozvoja dvojstrannej spolupráce.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať raz za dva roky striedavo v Slovenskej republike a v Ruskej federácii pod predsedníctvom vedúceho delegácie prijímajúcej strany.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení.

Dohoda sa uzaviera na päť rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie diplomatickou cestou najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím obdobia jej platnosti.

Záväzky, ktoré sa už plnia, ale k dátumu skončenia platnosti dohody sa ešte neskončili, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu podpísaná 8. júna 1972 v Moskve.

Dané v Moskve 28. mája 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Cagala v. r.

Za vládu

Ruskej federácie:

Leonid Vasilievič Ťagačev v. r.