Oznámenie č. 23/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 10/1999
Platnosť od 06.02.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. augusta 1998 na základe článku 11.