Oznámenie č. 222/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o úprave vzťahov medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Americkými Mierovými zbormi na Slovensku pri umiestňovaní dobrovoľníkov Amerických Mierových zborov do vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike

Čiastka 94/1999
Platnosť od 31.08.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 17. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.