Zákon č. 219/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony

(v znení č. 150/2001 Z. z.(nepriamo), 582/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 93/1999
Platnosť od 31.08.1999 do31.12.2011
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2011
Zrušený 563/2009 Z. z.