Oznámenie č. 214/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 65/599/1995, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

214

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 13. júla 1999 č. 3966/1999, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. decembra 1995 č. 65/599/1995, ktorým sa ustanovuje postup účtovania odpustenia časti kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky (oznámenie č. 17/1996 Z. z.).

Týmto opatrením sa ustanovuje pre účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov, postup v účtovníctve pri odpustení platby úrokov zo splátok kúpnej ceny Fondom národného majetku Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.