Oznámenie č. 212/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 16. apríla 1999 č. 928/1/1999-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje sa výška podpory na ich obhospodarovanie

Čiastka 90/1999
Platnosť od 26.08.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.