Rozhodnutie č. 206/1999 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 88/1999
Platnosť od 18.08.1999

206

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 11. augusta 1999

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 27. novembra 1999;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Příloha 01

Příloha 02