Oznámenie č. 203/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o čerpaní a zúčtovaní poistného plateného štátom

Čiastka 87/1999
Platnosť od 12.08.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 131/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.