Oznámenie č. 202/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 87/1999
Platnosť od 12.08.1999
Redakčná poznámka

Dohoda o prístupe Bulharskej republiky k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode sa na základe článku 12 ods. 3 predbežne vykonáva od 1. januára 1999.