Vyhláška č. 200/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia

Čiastka 86/1999
Platnosť od 06.08.1999 do14.02.2004
Účinnosť od 01.09.1999 do14.02.2004
Zrušený 61/2004 Z. z.