Oznámenie č. 196/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vykazovanie zostatkov účtov v súvahe pri obchodovaní s cennými papiermi

Čiastka 84/1999
Platnosť od 30.07.1999
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.