Oznámenie č. 195/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca termosterilizované pokrmy

Čiastka 84/1999
Platnosť od 30.07.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.