Oznámenie č. 190/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 83/1999
Platnosť od 29.07.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 10 dohoda nadobudla platnosť 27. mája 1999.