Zákon č. 188/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

Čiastka 82/1999
Platnosť od 27.07.1999 do31.03.2008
Účinnosť od 01.09.1999 do31.03.2008
Zrušený 68/2008 Z. z.