Vyhláška č. 186/1999 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov

Čiastka 81/1999
Platnosť od 24.07.1999 do30.11.2004
Účinnosť od 01.08.1999 do30.11.2004
Zrušený 541/2004 Z. z.