Oznámenie č. 179/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zamestnávaní občanov

Čiastka 77/1999
Platnosť od 21.07.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 12 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 8. marca 1999.