Zákon č. 173/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 76/1999
Platnosť od 16.07.1999
Účinnosť od 16.07.1999

OBSAH