Oznámenie č. 170/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 74/1999
Platnosť od 14.07.1999
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos zo 6. júla 1999 č. 1652/99-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretá 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu a Dodatok č. 1 z 25. marca 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1999.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, vo Zväze kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky a v Slovenskom odborovom zväze pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.