Oznámenie č. 168/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Centrom pre medzinárodnú mobilitu Fínskej republiky o výmene stážistov

Čiastka 74/1999
Platnosť od 14.07.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. júna 1999 na základe článku 9 ods. 1.