Nález č. 166/1999 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 22. júna 1999 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 250f zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8

Čiastka 73/1999
Platnosť od 14.07.1999
Účinnosť od 14.07.1999 do30.06.2016
Zrušený 160/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.07.1999 - 30.06.2016

Pôvodný predpis

14.07.1999