Opatrenie č. 160/1999 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 69/1999
Platnosť od 28.06.1999
Účinnosť od 01.07.1999

OBSAH

160

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. júna 1999

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 000 Sk“ upravuje na sumu „3 230 Sk“.

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 100 Sk“ upravuje na sumu „2 260 Sk“.

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 350 Sk“ upravuje na sumu „1 460 Sk“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 1999.


Peter Magvaši v. r.