Vyhláška č. 15/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody

Čiastka 7/1999
Platnosť od 30.01.1999 do30.04.2005
Účinnosť od 15.02.1999 do30.04.2005
Zrušený 152/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.1999 - 30.04.2005