Oznámenie č. 147/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom na roky 1999 – 2001

Čiastka 64/1999
Platnosť od 18.06.1999
Redakčná poznámka

V súlade s bodom 7.2. program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 14. mája 1999.