Oznámenie č. 146/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987

Čiastka 64/1999
Platnosť od 18.06.1999
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999.

146

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. marca 1999 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie č. 2/99 Zmiešaného výboru ES-EZVO „Spoločný tranzitný režim“ o zmene prílohy I Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987 (oznámenie č. 187/1996 Z. z.).

V súlade s článkom 2 rozhodnutie nadobudlo účinnosť 31. marca 1999.

Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.