Zákon č. 131/1999 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov a o zmene a doplnení zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov

Čiastka 62/1999
Platnosť od 17.06.1999
Účinnosť od 01.01.2000
Redakčná poznámka

okrem čl. II ôsmeho bodu a štyridsiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2000.