Oznámenie č. 12/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb v nezákonnom postavení

Čiastka 6/1999
Platnosť od 28.01.1999
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. januára 1999, na základe článku 18 ods. 1.