Vyhláška č. 118/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke

(v znení č. 126/1999 Z. z.)

Čiastka 56/1999
Platnosť od 01.06.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 14.06.1999 do24.08.1999
Zrušený 451/2000 Z. z.

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. mája 1999

o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Dovozná prirážka sa vymeriava na všetok dovážaný tovar s výnimkou tovaru uvedeného v odseku 2.

(2) Dovozná prirážka sa nevymeriava na tovar podľa odseku 1, ak ide o

a) dovážaný tovar obchodného charakteru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto vyhláške,

b) dovážaný tovar oslobodený od cla podľa osobitného predpisu,1)

c) vrátený tovar,2)

d) tovar, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar.

e) dovážaný tovar určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k tejto vyhláške; skutočnosť, že tovar je určený na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu, sa uvádza v odseku 31 jednotného colného dokladu.

(3) Dovážaným tovarom sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) tovar prepustený do režimu voľného obehu,3)

b) tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,4)

c) späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,5)

d) nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý spod colného dohľadu.

§ 2

Základom dovoznej prirážky je colná hodnota tovaru.6) Sadzba dovoznej prirážky na tovar uvedený v § 1 ods. 1 je 7 % zo základu.

§ 3

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1999.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 118/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru obchodného charakteru, na ktoré sa neuplatňuje dovozná prirážka

Kód colného sadzobníkaNázov tovaru
0102 10Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá
0105 11Hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 12 00Moriaky a morky, s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 19Husi, kačice a perličky, s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
3Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
0402 29 11Špeciálne mlieka pre dojčatá v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nie väčším ako
500 g, s obsahom tuku väčším ako 10 % hmotnosti
0901 11 00Nepražená káva s kofeínom
1006Ryža
1302 19Ostatné rastlinné šťavy a výťažky
1801 00 00Kakaové bôby, tie v zlomkoch, surové alebo pražené
2009 11 ažOvocné šťavy neskvasené, bez prídavku alkoholu, tie s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2009 40
2301Múčka, drvina a pelety z mäsa, drobov, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov, alebo z iných vodných
bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú výživu; škvarky
2304 00 00Pokrutiny a iný pevný odpad, tie rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrahovaní sójového oleja
2501 00 31Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na
chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov
2503 00Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná
2504 10 00Prírodná tuha (grafit) v prášku alebo vo vločkách
2505Prírodné piesky všetkých druhov, tie farbené, s výnimkou piesku obsahujúceho kovy kapitoly 26
2506Kremeň (okrem prírodného piesku); kremenec surový alebo nahrubo okresaný, alebo rozrezaný pílou,
alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
2507Kaolín a iné kaolínové íly, tie kalcinované
2508Ostatné íly (okrem expandovaných ílov čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, tie kalcinované; mullit
alebo dinasové hliny
2529 21 00Kazivec obsahujúci nie viac ako 97 % hmotnosti fluoridu vápenatého
2601Železné rudy a ich koncentráty, vrátane pyritových výpraskov (výpalkov)
2602 00 00Mangánové rudy a ich koncentráty, vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom
20 % mangánu alebo väčším, počítané na suchú hmotnosť
2603 00 00Medené rudy a ich koncentráty
2606 00 00Hliníkové rudy a ich koncentráty
2610 00 00Chrómové rudy a ich koncentráty
2613Molybdénové rudy a ich koncentráty
2701Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2708Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
2709 00Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
2711 21 00Zemný plyn v plynnom stave
2712Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový
vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tie farbené
2716 00 00Elektrická energia
2803 00Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka inde neuvedené ani nezahrnuté)
2804 69 00Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka
2809Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
2810 00Oxidy bóru; kyseliny borité
2818 20 00Oxid hlinitý, iný ako umelý korund
2836 20 00Uhličitan sodný
2844 40 20Umelé rádioaktívne izotopy – len na zdravotnícke účely
2844 40 30 Zlúčeniny umelých rádioaktívnych izotopov - len na zdravotnícke účely
2844 40 80Ostatné - len na zdravotnícke účely
30Farmaceutické výrobky
3816 00 00Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky PHS 3801
4001Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v primárnych formách
alebo v platniach, listoch alebo v pásoch
4002Synteticky kaučuk a faktis odvodený z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či
pásoch; zmesi výrobkov PHS 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách alebo v platniach,
listoch či pásoch
4003 00 00Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4101Surové kože z hovädzieho dobytka alebo z koní a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené, sušené,
vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak
neupravené), tie odchlpené alebo štiepané
4103Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale
nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tie odchlpené alebo štiepané, iné ako
vylúčené poznámkou Ib) alebo Ic) z kapitoly 41 colného sadzobníka
4501Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo
zomletý korok
4502 00 00Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj štvorcových)
kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky)
5101Vlna, nemykaná ani nečesaná
5105Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej vlny)
5201 00Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze
a trhaného materiálu)
5302Pravé konope (Canabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých
konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5303Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové, spracované, ale
nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5304Sisalové a iné textilné vlákna rodu Agáve, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad
z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
6902Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebni-
ny, iné ako výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
7004Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak
nespracované
7005Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo na povrchu matné alebo leštené, s absorbentom, reflexnou alebo
nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7201Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo iných základných tvaroch
7202Ferozliatiny
7204Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
7213Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne navinutych zvitkoch
7217Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele
7901 12 10Surový zinok nelegovaný, obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku
8104 11 00Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
8401 30 00Nevyhorené palivové články (kazety)
8713Vozíky pre invalidov, tie s motorom alebo s iným mechanickým pohonným zariadením
9018Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických
prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9021Ortopedické pomôcky a prístroje, vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a
iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky; prístroje pre nedoslýchavých a iné
prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme, na kompenzovanie následkov
nejakej chyby alebo neschopnosti

Príloha č. 2 k vyhláške č. 126/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru určeného na výrobnú spotrebu pre farmaceutickú výrobu

Kód colného sadzobníkaNázov tovaru
1503Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, neemulgované alebo nezmiešané, alebo inak neupravené
1520 00 00Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy
2501 00 10Morská voda a roztoky solí
2835 10 00Fosfornany (hypofosfity) a fosforitany (fosfity)
2843Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, definované aj nedefinované; amalgámy drahých kovov hemicky
2847Peroxid vodíka, tiež stužený močovinou
2906 13 10Cholesterol
2934 90 96Nukleové kyseliny a ich soli
2935 00Sulfonamidy
2936Provitamíny a vitamíny prírodné alebo reprodukované syntézou (vrátane prírodných konc ich deriváty užívané hlavne ako vitamíny a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle entrátov),
2937Hormóny, prírodné alebo reprodukované syntézou; ich deriváty používané hlavne ako hormóny; ostatné steroidy používané hlavne ako hormóny
2938Glykozidy prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2939Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo reprodukované syntézou a ich soli, étery, estery deriváty a ostatné deriváty
2941Antibiotiká

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4/1998 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/1998 Z. z. o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 115/1999 Z. z. o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla.

2) § 193 až 195 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

3) § 95 až 98 Colného zákona.

4) § 122 a nasl. Colného zákona.

5) § 157 a nasl. Colného zákona v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

6) § 27 až 41 Colného zákona.