Vyhláška č. 118/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o dovoznej prirážke

Čiastka 56/1999
Platnosť od 01.06.1999 do31.12.2000
Účinnosť od 01.06.1999 do13.06.1999
Zrušený 451/2000 Z. z.

118

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. mája 1999

o dovoznej prirážke

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Dovozná prirážka sa vymeriava na všetok dovážaný tovar s výnimkou tovaru uvedeného v odseku 2.

(2) Dovozná prirážka sa nevymeriava na tovar podľa odseku 1, ak ide o

a) dovážaný tovar obchodného charakteru, ktorý je uvedený v prílohe k tejto vyhláške,

b) dovážaný tovar oslobodený od cla podľa osobitného predpisu,1)

c) vrátený tovar,2)

d) tovar, ktorý zaslal zahraničný dodávateľ ako náhradu za reklamovaný tovar.

(3) Dovážaným tovarom sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) tovar prepustený do režimu voľného obehu,3)

b) tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,4)

c) späť dovážaný tovar prepustený do režimu voľného obehu z režimu pasívneho zušľachťovacieho styku,5)

d) nezákonne dovezený tovar a tovar, ktorý bol odňatý spod colného dohľadu.

§ 2

Základom dovoznej prirážky je colná hodnota tovaru.6) Sadzba dovoznej prirážky na tovar uvedený v § 1 ods. 1 je 7 % zo základu.

§ 3

Na dovážaný tovar, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 1999.


Brigita Schmögnerová v. r.


Príloha k vyhláške č. 118/1999 Z. z.

ZOZNAM položiek tovaru obchodného charakteru, na ktoré sa neuplatňuje dovozná prirážka

Kód colného sadzobníka Názov tovaru
0102 10 Živý hovädzí dobytok - plemenné čistokrvné zvieratá
0105 11 Hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 12 00 Moriaky a morky, s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
0105 19 Husi, kačice a perličky, s hmotnosťou nie väčšou ako 185 g
3 Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
0402 29 11 Špeciálne mlieka pre dojčatá v hermeticky uzatvorených nádobách s netto obsahom nie väčším ako
&nbsp 500 g, s obsahom tuku väčším ako 10 % hmotnosti
0901 11 00 Nepražená káva s kofeínom
1006 Ryža
1302 19 Ostatné rastlinné šťavy a výťažky
1801 00 00 Kakaové bôby, tie v zlomkoch, surové alebo pražené
2009 11 až Ovocné šťavy neskvasené, bez prídavku alkoholu, tie s prísadou cukru alebo iných sladidiel
2009 40 &nbsp
2301 Múčka, drvina a pelety z mäsa, drobov, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov, alebo z iných vodných
&nbsp bezstavovcov, nespôsobilé na ľudskú výživu; škvarky
2304 00 00 Pokrutiny a iný pevný odpad, tie rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrahovaní sójového oleja
2501 00 31 Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež rozpustený, na
&nbsp chemickú reakciu (separácia Na od Cl) na výrobu iných výrobkov
2503 00 Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná, zrážaná a koloidná
2504 10 00 Prírodná tuha (grafit) v prášku alebo vo vločkách
2505 Prírodné piesky všetkých druhov, tie farbené, s výnimkou piesku obsahujúceho kovy kapitoly 26
2506 Kremeň (okrem prírodného piesku); kremenec surový alebo nahrubo okresaný, alebo rozrezaný pílou,
&nbsp alebo inak na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
2507 Kaolín a iné kaolínové íly, tie kalcinované
2508 Ostatné íly (okrem expandovaných ílov čísla 6806), andaluzit, kyanit a sillimanit, tie kalcinované; mullit
&nbsp alebo dinasové hliny
2529 21 00 Kazivec obsahujúci nie viac ako 97 % hmotnosti fluoridu vápenatého
2601 Železné rudy a ich koncentráty, vrátane pyritových výpraskov (výpalkov)
2602 00 00 Mangánové rudy a ich koncentráty, vrátane železonosných mangánových rúd a koncentrátov s obsahom
&nbsp 20 % mangánu alebo väčším, počítané na suchú hmotnosť
2603 00 00 Medené rudy a ich koncentráty
2606 00 00 Hliníkové rudy a ich koncentráty
2610 00 00 Chrómové rudy a ich koncentráty
2613 Molybdénové rudy a ich koncentráty
2701 Čierne uhlie; brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia
2708 Smola a smolný koks z čiernouhoľného dechtu alebo z iných minerálnych dechtov
2709 00 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov, surové
2711 21 00 Zemný plyn v plynnom stave
2712 Vazelína; parafín, mikrokryštalický (ropný) vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový
&nbsp vosk, ostatné minerálne a podobné výrobky získané synteticky alebo iným spôsobom, tie farbené
2716 00 00 Elektrická energia
2803 00 Uhlík (uhlíkové sadze a iné formy uhlíka inde neuvedené ani nezahrnuté)
2804 69 00 Kremík obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti kremíka
2809 Oxid fosforečný; kyselina fosforečná a kyseliny polyfosforečné
2810 00 Oxidy bóru; kyseliny borité
2818 20 00 Oxid hlinitý, iný ako umelý korund
2836 20 00 Uhličitan sodný
3816 00 00 Ohňovzdorné cementy, malty, betóny a podobné zmesi, iné ako výrobky PHS 3801
4001 Prírodný kaučuk, balata, gutaperča, guajal, chicle a podobné prírodné kaučuky, v primárnych formách
&nbsp alebo v platniach, listoch alebo v pásoch
4002 Synteticky kaučuk a faktis odvodený z olejov, v primárnych formách alebo v platniach, listoch či
&nbsp pásoch; zmesi výrobkov PHS 4001 s výrobkami tohto čísla, v primárnych formách alebo v platniach,
&nbsp listoch či pásoch
4003 00 00 Regenerovaný kaučuk, v primárnych formách alebo v platniach, listoch alebo pásoch
4101 Surové kože z hovädzieho dobytka alebo z koní a iných nepárnokopytníkov (čerstvé alebo solené, sušené,
&nbsp vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak
&nbsp neupravené), tie odchlpené alebo štiepané
4103 Ostatné surové kože (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale
&nbsp nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tie odchlpené alebo štiepané, iné ako
&nbsp vylúčené poznámkou 1b) alebo 1c) z kapitoly 41 colného sadzobníka
4501 Prírodný korok, surový alebo jednoducho upravený; korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo
&nbsp zomletý korok
4502 00 00 Prírodný korok, odkôrnený alebo jednoducho nahrubo otesaný, alebo v pravouhlých (aj štvorcových)
&nbsp kockách, doskách, listoch alebo pásoch (vrátane polotovarov s ostrými hranami určených na zátky)
5101 Vlna, nemykaná ani nečesaná
5105 Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane ústrižkov česanej vlny)
5201 00 Bavlna, nemykaná ani nečesaná
5301 Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze
&nbsp a trhaného materiálu)
5302 Pravé konope (Canabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých
&nbsp konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5303 Juta a iné textilné lykové vlákna (s výnimkou ľanu, pravých konopí a ramie), surové, spracované, ale
&nbsp nespradené; kúdeľ a odpad z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
5304 Sisalové a iné textilné vlákna rodu Agáve, surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad
&nbsp z týchto vláken (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)
6902 Žiaruvzdorné tehly, kamene, dosky, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebni-
&nbsp ny, iné ako výrobky z kremičitých fosílnych múčok alebo podobných kremičitých hliniek
7004 Ploché sklo ťahané alebo fúkané, tiež s absorbentom, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak
&nbsp nespracované
7005 Tabuľové sklo plavené a tabuľové sklo na povrchu matné alebo leštené, s absorbentom, reflexnou alebo
&nbsp nereflexnou vrstvou, inak nespracované
7201 Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo iných základných tvaroch
7202 Ferozliatiny
7204 Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
7213 Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele v nepravidelne navinutych zvitkoch
7217 Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele
7901 12 10 Surový zinok nelegovaný, obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku
8104 11 00 Surový horčík obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
8401 30 00 Nevyhorené palivové články (kazety)
8713 Vozíky pre invalidov, tie s motorom alebo s iným mechanickým pohonným zariadením
9018 Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske nástroje a prístroje vrátane scintigrafických
&nbsp prístrojov, ostatné elektroliečebné prístroje, ako aj prístroje na skúšanie zraku
9021 Ortopedické pomôcky a prístroje, vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a
&nbsp iné potreby a prístroje na liečenie zlomenín; protézové pomôcky; prístroje pre nedoslýchavých a iné
&nbsp prístroje nosené v ruke alebo na tele alebo implantované v organizme, na kompenzovanie následkov
&nbsp nejakej chyby alebo neschopnosti

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4/1998 Z. z. o oslobodení nepeňažného vkladu od dovozného cla.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 39/1998 Z. z. o oslobodení od cla pri dovoze tovaru, ktorým sa vysporiadava pohľadávka Slovenskej republiky.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 115/1999 Z. z. o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla.

2) § 193 až 195 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

3) § 95 až 98 Colného zákona.

4) § 122 a nasl. Colného zákona.

5) § 157 a nasl. Colného zákona v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

6) § 27 až 41 Colného zákona.